Lubię 2Nie lubię 0
Odsłon: 958
Komentarzy: 0

 

Na branżowych stronach internetowych pojawiło się ogłoszenie odnośnie TRZECIEGO przetargu na modernizację oczyszczalni w Międzyzdrojach. Data publikacji ogłoszenia to 24.12.2019r. Więcej informacji wkrótce odnosnie ów inwestycji.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przy Wodociągach 3
Miejscowość: Międzyzdroje
Kod pocztowy: 72-500
Państwo: PL
Tel.: +48 913280247
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 913282550
Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem

http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach

Numer referencyjny: 3/P/2019

II.1.2) Główny kod CPV

45252127

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą likwidację bądź modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowo projektowanych obiektów.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Międzyzdroje
II.2.4) Opis zamówienia
Roboty obejmować będą następujące działania:
— likwidację istniejących obiektów: kolektora dopływowego ścieków, piaskownika i poletka osadowego,
— modernizację istniejących obiektów: pompownia główna, osadnik Imhoffa adaptowany na zbiornik retencyjny wraz z projektowaną komorą naparową i komorą zasuw (z likwidacją integralnych części osadnika Imhoffa, tj. komory okrągłej, komory prostokątnej, kanału dopływowego, studzienek prefabrykowanych i studzienek żelbetowych), dwa reaktory biologiczne, budynek socjalny i dyspozytornia,
— pozostawienie bez zmian obiektów: dwa osadniki wtórne, pompownia osadu powrotnego i nadmiernego, dwa zagęszczacze osadu, komora defosfatacji cieczy osadowej, zbiornik magazynowy osadu, pompownia cieczy osadowej, zbiornik części pływających, kanał odpływowy, rozdzielnia nn, pomieszczenie gospodarcze, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, wiata gospodarcza, zbiornik PIX-u, budynek gospodarczy, 2 stacje trafo, poletka osadowe,
— budowę następujących nowo projektowanych obiektów: komora rozprężna ścieków, biofiltr, instalacja separacji piasku, komora rozdziału ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, budynek separacji zawiesin z pompownią osadu, pompownia pośrednia ścieków, reaktor biologiczny nr 3 (wraz ze zbiornikiem wód popłucznych i ze zbiornikiem metanolu), pompownia wody technologicznej, zbiornik osadu zmieszanego, budynek zagęszczania osadu, komora tlenowa stabilizacji osadu,
— stacja dmuchaw, komora zasuw, budynek odwadniania i suszenia osadu, stanowisko odbioru osadu, pompownia odcieków, mikrosito, pomiar ilości oczyszczonych ścieków, instalacja UV dezynfekcji ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu zhigienizowanego (wraz z filtrem węglowym), filtr węglowy (przy zbiorniku retencyjnym).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 2021-10-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).
2. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem nie mniejszy niż 10 000 000 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi spełnić łącznie poniższe warunki:
A. Wykonawca w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, polegające budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości Qśrd. min. 3 000 m 3 /dobę, przy czym 1 o wartości robót brutto minimum 30 000 000,00 PLN.
B. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko kierownik budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, obejmującymi budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych minimum w zakresie całego układu technologicznego, przy czym co najmniej 1 o przepustowości Qśrd. nie mniejszej niż 3 000 m 3 /dobę.
C. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko kierownik robót sanitarnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, obejmującymi budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych minimum w zakresie całego układu technologicznego, przy czym co najmniej 1 o przepustowości Qśrd. nie mniejszej niż 3 000 m 3 /dobę.
D. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko Kierownik Robót elektrycznych i AKPiA – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, obejmującymi budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych minimum w zakresie całego układu technologicznego, przy czym co najmniej 1 o przepustowości Qśrd. nie mniejszej niż 3 000 m 3 /dobę.
E. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko kierownik robót drogowych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, obejmującymi budowę dróg lub placów o powierzchni wykonanej w ramach 1 zadania nie mniejszej 1 000 m 2 .
F. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko technolog – minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w zakresie technologii oczyszczania ścieków komunalnych, w tym doświadczenie na stanowisku technologa przy przeprowadzeniu minimum 2 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym przynajmniej 1 o przepustowości nie mniejszej niż 3 000 m 3 /dobę.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ekspertów B–F
Ilekroć mowa o uprawnieniach budowlanych należy przez to rozumieć uprawnienia wydane zgodnie z Ustawą z dnia 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) w formach określonych w SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy w tym dopuszczalnych zmian postanowień umowy, opisuje wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ (tom 2 SIWZ).

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

2020-02-04 10:00 2 2020-02-04 10:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Dokładny okres związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 500 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-500 znaków
Komentarze osób zalogowanych przechodzą automatycznie Przed opublikowaniem komentarza proszę zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

  • Brak komentarzy

2018© wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@miedzyzdrojanin.pl

Co nie jest zabronione jest dozwolone. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej i dobrze rozumianej kultury. Szczegółowy regulamin zostanie dodany w najbliższym czasie.

Zgadzam się