Lubię 0Nie lubię 0
Odsłon: 2101
Komentarzy: 0

                                                                                                           

Proponowany projekt:  W sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.

Autorzy projektu: Klub Niezależnych Radnych( Iwona Czyż, Katarzyna Natkańska, Ewelina Jakubowska

 

 

  Projekt

                                                                                                                    z dnia 5 lutego 2019r.  

                                                                                                                    Zatwierdzony przez…………..

 

UCHWAŁA NR        /            / 2019

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

                                                                z dnia……………………..  2019

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) i  art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716 i poz. 2540) Rada Miejska  w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Ustala się bonifikatę od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyzdroje w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).

2.     

Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 1 wynosi:

1) 80% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

§ 2.

  1. Bonifikata, o której mowa w § 1 ust. 2 przysługuje osobie fizycznej będącej właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz spółdzielni mieszkaniowej będącej właścicielem budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, zwanej dalej wnioskodawcą, która złoży wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej wraz z dowodem uiszczenia kwoty w wysokości wynikającej z zastosowania do obowiązującej wnioskodawcę opłaty jednorazowej stawki bonifikaty, o której mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem  sytuacji wskazanych w ust. 2.
  2. Bonifikata przysługuje wnioskodawcy, którego prawo do budynku lub lokalu zostało ujawnione w księdze wieczystej.
  3. Bonifikata obejmuje osoby  fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca  zamieszkania obszaru Gminy Międzyzdroje przed dniem wystąpienia o bonifikatę .Fakt spełnienia kryterium kreślonego w zdaniu pierwszym osoba fizyczna zobowiązana jest  udokumentować poprzez przedłożenie jednego z następujących dokumentów:

a)       oryginału pierwsze strony PIT za ostatni rok podatkowy poświadczonej przez Urząd  Skarbowy w Kamieniu Pomorskim ( czyli zawierającą prezentatę , pieczątkę urzędu,)

b)      w przepadku rozliczenia PIT przez Internet – wydruk pierwszej strony PIT wraz                           z wydrukiem UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) oraz wydrukiem wygenerowanego numeru dokumentu, zgodnego z identyfikatorem dokumentu UPO,

c)      oryginału formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne  osoby fizycznej będącej  podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym )poświadczonego przez Urząd Skarbowy w  Kamieniu Pomorskim w którym wskazano obszar Gminy Międzyzdroje  jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,

d)      zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego fakt złożenia                                       w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Międzyzdroje jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego .

Dokumenty wymienione w lit. a –d niniejszego punktu powinny obejmować ostatni rok podatkowy poprzedzający dzień złożenia wniosku o bonifikatę

  1. Bonifikata nie przysługuje, jeżeli:

1)      wnioskodawca zalega z płatnościami wobec Gminy Międzyzdroje z tytułu:

a)        podatku od nieruchomości,

b)        rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste,

c)        rocznej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,

d)        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2)      w budynkulub lokalu, z którym związany jest grunt objęty przekształceniem, o którym mowa w § 1 ust. 1  prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

-inicjatywa uchwałodawcza Klub radnych „Klub Niezależnych Radnych”

 

 

 

                                                         Uzasadnienie

W sprawie:   bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. z dniem 1 stycznia 2019r., prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie dotyczy gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, a także budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Jeżeli wymagane jest zezwolenie na nabycie gruntu przez cudzoziemca, prawo użytkowania wieczystego gruntu podlega przekształceniu po uzyskaniu ostatecznego zezwolenia. Spełnienie tych warunków nie jest też określone datą końcową. Nowi właściciele gruntów będą na rzecz Gminy Międzyzdroje wnosić opłaty z tytułu przekształcenia przez 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Opłaty będą równe wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2018. Opłaty podlegają waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Ustawodawca w/w ustawie jednoznacznie określił wysokość bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa od 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, do 10% w szóstym roku od przekształcenia. Na wniosek nowego właściciela opłata może być wniesiona jednorazowo. Zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Burmistrz, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia. Przedstawione rozwiązania dadzą pozytywny i oczekiwany przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje efekt obniżenia wysokości kosztów w przypadku jednorazowej wpłaty sumy opłat ponoszonych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Skutki finansowe przedmiotowej uchwały są trudne do ustalenia i zależne od liczby właścicieli, którzy zdecydują się na uregulowanie opłaty za przekształcenie w formie jednorazowej. Zasadnym jest założenie, że duża część właścicieli zechce uiścić opłatę w ciągu pierwszych dwóch lat po przekształceniu, czyli wtedy, kiedy stawki bonifikat będą najwyższe, co w początkowych latach spowoduje wzrost dochodu Gminy, natomiast w latach następnych będzie skutkować spadkiem dochodów z tego tytułu. Przedmiotowa uchwała nie wymaga zabezpieczenia w budżecie Gminy dodatkowych środków finansowych oraz nie spowoduje wzrostu zatrudnienia w administracji

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie w/w uchwały.

 

 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 500 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-500 znaków
Komentarze osób zalogowanych przechodzą automatycznie Przed opublikowaniem komentarza proszę zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

  • Brak komentarzy

2018© wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@miedzyzdrojanin.pl

Co nie jest zabronione jest dozwolone. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej i dobrze rozumianej kultury. Szczegółowy regulamin zostanie dodany w najbliższym czasie.

Zgadzam się